حامیان مالی واحدهای فناور مرکز رشد زیست فناوری پزشکی ابن سینا: