نشست مدیران عامل  شرکت های مرکز رشد در جهت افزایش تعامل ،تبادل تجربیات و هم افزایی و اماده شدن جهت حضور در اینوتک سلامت