دکتر حجت اله ربانی

Scientific Council Member

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی- ابن سینا

  • سرپرست مرکز تحقیقات آنتی بادی منوکلونال
  • سرپرست مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سرطان
  • مدیر گروه مهندسی آنتی ژن آنتی بادی