دکتر رامین قهرمان زاده

Scientific Council Member
  • دکترای تخصصی شیمی آلی
  • عضو هیات علمی پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا
  • مدیر گروه پژوهشی نانوبیوسنتز پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا