پژوهشگاه ابن سینا از سال 1377 تاسیس گردید و با توجه به توانمندیها و پتانسیل تجهیزاتی وکادر تخصصی پیشرفته موجود در این پژوهشگاه موفق به کسب موافقت اصولی جهت راه اندازی مرکز رشد زیست فناوری ابن سینا در سال 1388گردید. این مرکز تحت حمایت فنی ،علمی واقتصادی پژوهشگاه ابن سینا از سال 1389 شروع به فعالیت نموده است. فعالیت های این مرکز در زمینه های تخصصی بیوتکنولوژی تولیدمثل، آنتی بادی منوکلونال و نانوتکنولوژی زیستی و ..... می باشد. واحدهای مستقر در این مرکز می توانند از کلیه تجهیزات و خدمات ارائه شده توسط پژوهشکده های بیوتکنولوژی تولیدمثل و آنتی بادی منوکلونال و نانوتکنولوژی زیستی و مرکز تخصصی ناباروری و سقط مکرر ابن سینا بهره مند گردند. مرکزرشد ابن سینا جهت توسعه حرفه های جدید و کار آفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال مرتبط با فعالیتهای فوق تلاش می نمایند، پشتیبانی های لازم را بعمل می آورد.